மூடு

செக்ரட்டரி, அலுவலகத்தில் முதலாளியை ஃபக் செய்கிறாள், விருதை தன் வாயால் வேலை செய்கிறாள் xx யில் தெலுங்கு

காரியதரிசி அலுவலகத்தில் மேலதிகாரியால் புணரப்படுகிறாள், அவள் வாயால் போனஸ் வேலை செய்கிறாள். xx யில் தெலுங்கு