மூடு

சிறந்த உடல்வாகு கொண்ட தெலுங்கு நீல படம் ஒரு பிச் ஆபாச நடிப்பில் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஃபக் பெறுகிறார்

ஒரு பெரிய உடல் கொண்ட ஒரு பிச் ஆபாச நடிப்பில் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஃபக் தெலுங்கு நீல படம் பெறுகிறார்.