மூடு

ஜப்பானிய பரத்தையர் இரண்டு குறுகிய கண்களைக் ஆந்திர ஆண்ட்டி செக்ஸ் கொண்ட ஃபக்கர்களால் நாய் பாணியைப் பெறுகிறார்

ஜப்பானிய வேசி நாய்க்குட்டியை இரண்டு ஆந்திர ஆண்ட்டி செக்ஸ் குறுகிய கண்களைக் கொண்ட ஃபக்கர்களால் அலங்கரிக்கிறது.